त्यसैले, तपाईं, लाग्यो, यो डरावना भाग भन्दा थियो पछि त्यो हो जब तपाईं उनको बाहिर सोधे छ, तर अब तपाईं हुनुहुन्छ भन्ने कुरा महसुस भएको थियो, बस शुरुवात छ । अब तपाईं वास्तवमा संग माध्यम पालन गर्न सफल भएको मिति

पकड ढोका र बाहिर पुल उनको सीट लागि उनको नभएसम्म त्यो स्पष्ट छैन तपाईं बताउँछ

मिति, बारे प्रश्न सोध्न, उनको परिवार, के त्यो गर्छ मजा लागि, वा उनको सपना भविष्यको लागि छ । सुन्न गर्न के त्यो भन्न छ र बाधा नगर्नुहोस्, देखाउन हुनेछ जो उनको तपाईं साँच्चै हेरविचार । यसपछि, पक्का तपाईं माथि पालन गर्न उनको गरौं भनेर थाह तपाईं एक राम्रो समय थियो किनभने, यो आफ्नो मौका छ बारे सोध्न दोस्रो मिति

About